Giappone

KYOTO ACADEMY CHOIR
Kyoto (1995)
M° Hiroshi Kuwayanna

CORO MIWO
Ogaki (1991)
M° Fumiga Amatori

CORO RUFURAN
Tokyo (1993)
M° Misako Takahashi

NAGANO ACADEMY CHOIR
Nagsno (1996)
M° Tatsuya  Muratani